čeština
slovenčina
english
polski
български
  CIRET banner
|  úvod  |  aktuality  |  produkty  |  kontakty  |
 
 

AKTUALITY

máj 2018

Informácia o spracúvaní osobných údajov v spoločnosti Ciret SK s.r.o.

Dokument na stiahnutie vo formáte PDF (93,1 kB) Acrobat Reader

Úvodné informácie

Spoločnosť Ciret SK s.r.o. spracúva osobné údaje na základe a v súlade s dotknutými právnymi predpismi, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, (ďalej tiež len „Nariadenie“).

 

1. Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby

Naša spoločnosť poskytne dotknutej osobe pri spracúvaní osobných údajov nasledovné informácie:

a) údaje o našej spoločnosti

b) kontaktné údaje: písomne listom alebo osobne v sídle spoločnosti; mailom na adrese: gdpr@ciret.sk

c) účely spracúvania

d) právny základ spracúvania

e) ak sa spracúvanie zakladá na článku 6 ods. 1 písm.  f) Nariadenia, oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana;

f) príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú;

g) v relevantnom prípade informácia o tom, že naša spoločnosť zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

h) doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

i) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov;

j) ak je spracúvanie založené na článku 6 ods. 1 písm. a) alebo na článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, existencia práva kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním;

k) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

l) informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov;

m) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 Nariadenia a aspoň v týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

 

2. Informácie, ktoré sa majú poskytnúť, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby

Naša spoločnosť poskytne dotknutej osobe, ak tieto osobné údaje neboli získané od nej, všetky informácie uvedené v bode 7.1 organizačnej smernice a tiež z akého zdroja pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

Tieto informácie poskytne naša spoločnosť dotknutej osobe v primeranej lehote po získaní osobných údajov, najneskôr však do jedného mesiaca, pričom zohľadní konkrétne okolnosti, za ktorých sa osobné údaje spracúvajú uvedené v článku 14 ods. 3 Nariadenia

Naša spoločnosť neposkytne dotknutej osobe tieto informácie v prípadoch uvedených v článku 14 ods. 5 Nariadenia, najmä ak:

a) dotknutá osoba má už dané informácie

b) sa poskytovanie takýchto informácií ukáže ako nemožné alebo by si vyžadovalo neprimerané úsilie

c) sa získanie alebo poskytnutie výslovne stanovuje v práve Únie alebo v práve členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, a v ktorom sa stanovujú primerané opatrenia na ochranu oprávnených záujmov dotknutej osoby.

 

3. Právo dotknutej osoby na prístup k údajom
Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom. 

 

4. Právo na opravu
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 

5. Právo na vymazanie
Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2;

d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;

f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1.

 

6. Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

7. Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania
Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1 a článku 18, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

 

8. Právo na prenosnosť údajov
Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:

a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b), a

b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

 

9. Právo namietať
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach.

 

10. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.
Popri tom má dotknutá osoba právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27
Tel: 02/ 32 31 3214
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

 

 

október 2015

SPEKTRA - Produkt roku

Ocenenie v kategórii Produkt roku 2015 pre štetce AquaStar a ClassicStar

Dňa 8. októbra 2015 od 11 hodiny dopoludnia prebehlo v reštaurácii Hergertova Cihelna na Malej Strane v Prahe slávnostné odovzdávanie ocenení časopisu Spektra za rok 2015 v kategóriách Realizácia roku 2015 a Produkt roku 2015.

S radosťou Vám oznamujeme, že naše nové štetce radov AquaSTAR a ClassicSTAR získali ocenenie Produkt roku 2015.

Veríme, že rovnako ako reakcia odbornej poroty, ktorá nám toto ocenenie udelila, budú pozitívne tiež reakcie Vás - našich zákazníkov a vysoká kvalita a úžitková hodnota týchto produktov povedie vždy k Vašej plnej spokojnosti.

 

PS_AquaSTAR+ClassicSTAR

Prezrite si produktový list k štetcom AquaSTAR a ClassicSTAR vo formáte PDF.

Viac informácií získate u našich obchodných zástupcov.

 

SPEKTRA - Produkt roku 2015

Ocenenie za spoločnosť Ciret prebral
Ing. Miroslav Fuxa,
export manager

 

október 2013

Akciová ponuka produktov Kana, Masq a Prep

Zvýhodnená ponuka maliarskeho sortimentu značiek Kana, Masq a Prep.

Platnosť od 1. októbra 2013 do 30. októbra 2013

AKCE_KMP_10+11-2013

   PDF (389 kB)

 

október 2013

Akciová ponuka techniky STORCH

Zvýhodnená ponuka techniky značky STORCH

Platnosť od 1. októbra 2013 do 30. októbra 2013

AKCE_STORCH_10-2013

   PDF (1,3 MB)

 

august 2013

Akciová ponuka sortimentu COLOR EXPERT 

Zvýhodnená ponuka maliarskeho sortimentu značky COLOR EXPERT. Platnosť od 1. augusta 2013 do 30. augusta 2013

AKCE_CE_08-2013

Akciový leták na stiahnutie vo formáte PDF (2,2 MB)

 

júl 2013

Oznámenie o personálnych zmenách spoločnosti Ciret SK s.r.o.


Vážený obchodný partner,

dovoľte mi informovať Vás o personálnych zmenách v spoločnosti Ciret SK s.r.o., Myjava:

pán Slavomír Kopas k dňu 15.7.2013 ukončí svoju činnosť na pozícii konateľa spoločnosti a k dňu 31.8.2013 na pozícii riaditeľa spoločnosti po vzájomnej dohode so spoločnosťou Ciret SK s.r.o.

pán Čeněk Gintar bude jediným konateľom spoločnosti
Ciret SK s.r.o.

pani Mária Pivoňková od 1.7.2013 preberá zodpovednosť v spoločnosti pre mimoobchodné záležitosti na základe generálnej plnej moci udelenej konateľom spoločnosti

pán Ján Držka od 1.6.2013 preberá zodpovednosť v spoločnosti pre obchodné záležitosti z pozície obchodného riaditeľa. 

 CGI
Čeněk Gintar
konateľ spoločnosti


  

 
 

jún 2013

Akcia LETO 2013 

Vážení zákazníci,

pripravili sme pre Vás akciu, v ktorej Vám ponúkame darček ZDARMA a to poukážky na nákup tovaru v obchodnej sieti TESCO.

Akcia platí od 1. 6. 2013 do 27. 6. 2013

AKCE_2013-06_poukazky

Akciový leták na stiahnutie vo formáte PDF (321 kB)

 

 

 

máj 2013

Akciová ponuka techniky STORCH

Zvýhodnená ponuka profesionálnej techniky STORCH.
Platnosť od 27. mája 2013 do 30. júna 2013.

AKCE_2013-06_STORCH

Akciový leták na stiahnutie vo formáte PDF (1,1 MB).


 

máj 2013

Akciová ponuka produktov Kana, Masq a Prep

Zvýhodnená ponuka maliarskeho sortimentu značiek Kana, Masq a Prep. Platnosť od 2. mája 2013 do 30. mája 2013

AKCE_2013-05+06_KMP

Akciový leták na stiahnutie vo formáte PDF (1,8 MB).

 
 

máj 2013

Akciová ponuka upratovacieho sortimentu Kana

Zvýhodnená ponuka upratovacieho sortimentu značky Kana. Platnosť od 2. mája 2013 do 30. mája 2013.

AKCE_2013-05+06_ukl

Akciový leták na stiahnutie vo formáte PDF (685 kB).


 
 

máj 2013

Prezentácia tónovacích pigmentov

PIGMENTY_2013

Leták na stiahnutie vo formáte PDF (668 kB).

 
 

máj 2013

Katalóg vybranej techniky STORCH

PIGMENTY_2013


Katalóg na stiahnutie vo formáte PDF (2 MB).

 

marec 2013

Skupina Storch-Ciret Group na veľtrhu
Farbe 2013 v Kolíne nad Rýnom

Farbe

Najdôležitejší medzinárodný veľtrh v odbore prilákal do Kolína nad Rýnom v dňoch 6.-9.marca viac ako 50 tisíc návštevníkov.

Záujemcovia o produkty skupiny Storch-Ciret Group mali šancu sa s nami stretnúť pri stánkoch o celkovej výmere väčšej ako 700 m2 a "naživo" tu spoznať šírku a kompletnosť našej ponuky.

Expozícia bola rozdelená do dvoch častí. Prvá bola určená k prezentácii produktov Storch - tu bol vedľa štandardnej prezentácie produktov priestor venovaný aj ukážkam a poradenstvu.

Druhá časť ponúkla našim hosťom predovšetkým predajný koncept Color Expert a tiež nový sortiment Kana-Masq-Prep (KMP). Tieto dva predajné koncepty, ktoré tvoria základ ponuky spoločnosti Ciret SK s. r. o. na slovenskom trhu, prinášajú obchodníkom pridanú hodnotu, ktorá predstavuje výraznú výhodu oproti konkurencii.

Bolo pre nás potešením privítať v našej expozícii početnú skupinu návštevníkov zo Slovenska.

 

FARBE2013
FARBE2013
FARBE2013
FARBE2013
 

marec 2013

Vážený zákazník,

je nám potešením, predstaviť Vám našu novú ponuku produktov Kana, Masq a Prep (KMP).

Široký sortiment je tematicky rozdelený do 4 kapitol. V ponuke nájdete kompletný sortiment maliarskeho náradia, z ktorej si môžete vybrať produkty podľa vlastných potrieb.

 

Kana - valčeky a ich príslušenstvo

Kana - štetce a štetky

Masq - produkty pre oblepovanie a zakrývanie

Prep - náradie potrebné k príprave podkladu

KMP catalog

PDF (12 MB)

 
 

november 2012

Akcia JESEŇ 2012

Vážení zákazníci,
pripravili sme pre Vás akciu, v ktorej Vám ponúkame darček ZDARMA a to poukážky na nákup tovaru v obchodnej sieti TESCO.
Akcia platí od 1. 11. 2012 do 29. 11. 2012

Adobe Reader file  PDF (261 kB)

 

október 2012

Akciová ponuka techniky STORCH 

Zvýhodnená ponuka techniky značky STORCH. Platnosť od 8. októbra 2012 do 31. decembra 2012

Adobe Reader file  PDF (3 MB)

 
 

september
2012

Akciová ponuka sortimentu KANA

Zvýhodnená ponuka maliarskeho i upratovacieho sortimentu značky KANA. Platnosť od 17. septembra 2012 do 30. októbra 2012. 

Adobe Reader file  PDF (2 MB)

 

júl 2012

Akciová ponuka sortimentu COLOR EXPERT 

Zvýhodnená ponuka maliarskeho sortimentu značky COLOR EXPERT.

Platnosť od 23. júla 2012 do 31. augusta 2012.

Adobe Reader file  PDF (1 MB)

 

jún 2012

Akcia LETO 2012

Vážení zákazníci,

pripravili sme pre Vás akciu, v ktorej Vám ponúkame darček ZDARMA
a to poukážky na nákup tovaru v obchodnej sieti TESCO.
Akcia platí od 1. 6. 2012 do 30. 6. 2012

Adobe Reader file  PDF (263 kB)

 

apríl 2012


Akciová ponuka sortimentu KANA

Zvýhodnená ponuka maliarskeho i upratovacieho sortimentu značky KANA. Platnosť od 3. apríla 2012 do 11. mája 2012. 
Adobe Reader file  PDF (7 MB)

 

november 2011

Oznámenie o zlúčení spoločností CIRET, s.r.o. a COLOR EXPERT SK, s.r.o.

Vážení obchodní partneri,
dovoľujeme si Vás informovať, že s cieľom zefektívnenia štruktúry dcérskych spoločností patriacich do podnikateľskej skupiny ... viac informácií

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ColorExpert
slovensky
ColorExpert
magyarul
RKMP
Storch
 

www.ciret.sk | Ciret SK s.r.o., M. R. Štefánika 582/29B, 907 01 Myjava, Slovensko | +421 346 540 150 | ciret@ciret.sk